TERM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Trang và ứng dụng của Công ty CP Omnisulin Vietnam (“Omnisulin”). Các Trang và ứng dụng này cung cấp nhiều tài nguyên, nội dung và thông tin, bao gồm dịch vụ tư vấn, truyền thông, danh bạ trực tuyến, quảng cáo và thông tin, một số hoặc tất cả có thể được truy cập thông qua nhiều phương tiện (tất cả đều được gọi chung là "Trang") của chúng tôi. Thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" bao gồm bất kỳ công ty con, chi nhánh, nhân viên và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng.

1. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang của chúng tôi dưới mọi hình thức, người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, bao gồm bất kỳ tài liệu, chính sách và hướng dẫn (gọi chung là "Điều khoản"). Một số dịch vụ có sẵn trên Trang, đặc biệt là các dịch vụ được yêu cầu đăng ký, có thể có các điều kiện riêng. Các Điều khoản không thay đổi theo các hình thức hay được cung cấp bởi Trang của Omnisulin hay các chủ thể trực thuộc. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay xung đột nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc thỏa thuận nào liên quan đến dịch vụ bạn đã mua hoặc đăng ký, thì các điều khoản và điều kiện hoặc thỏa thuận khác đó sẽ được áp dụng.

2. THẨM QUYỀN

Bằng cách sử dụng Trang của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên. Những người ít nhất 13 tuổi nhưng dưới 18 tuổi chỉ có thể sử dụng Trang của chúng tôi khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong Điều khoản; nếu không, vui lòng thoát khỏi Trang. Omnisulin khuyên bạn nên tận dụng mọi biện pháp kiểm soát truy cập được cung cấp qua Trang hoặc các Trang của bên thứ ba, được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc hạn chế hoặc chặn quyền truy cập vào một số loại nội dung web mà bạn có thể cảm thấy có hại hoặc không phù hợp với trẻ vị thành niên.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN HOẶC TRANG

Omnisulin có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản theo thời gian mà không cần thông báo ngoài việc đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên Trang. Các Điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực khi được đăng trên Trang của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào trong các Điều khoản này sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Omnisulin bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), bao gồm bất kỳ và tất cả nội dung có trên Trang, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng Omnisulin sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4. ĐĂNG KÝ, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Bất cứ khi nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin trên Trang, bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời những thông tin đó để giữ cho nó trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó, không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, Omnisulin có thể không thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang của chúng tôi và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Trang của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Nếu bất kỳ phần nào trên Trang yêu cầu bạn đăng ký hoặc mở tài khoản, bạn cũng có thể được yêu cầu chọn mật khẩu và tên người dùng. Vui lòng chọn một mật khẩu khó đoán và thay đổi mật khẩu thường xuyên như một biện pháp phòng ngừa bổ sung. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc nhận dạng tài khoản. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Omnisulin về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Không giới hạn bất kỳ quyền nào mà Omnisulin có thể có, Omnisulin bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động, nếu thấy cần thiết hoặc hợp lý, để đảm bảo tính bảo mật của Trang và tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấm dứt tài khoản, thay đổi mật khẩu, hoặc yêu cầu thông tin bổ sung để cho phép các giao dịch trên tài khoản. Bất chấp những điều trên, Omnisulin có thể dựa vào quyền hạn của bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn và trong mọi trường hợp và trong mọi trường hợp, Omnisulin sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào do hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ hành động nào hoặc không hành động từ Omnisulin theo quy định này, (ii) bất kỳ sự xâm phạm nào đến tính bảo mật của tài khoản hoặc mật khẩu của bạn và (iii) bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn.

Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác bất cứ lúc nào mà không được sự cho phép của chủ tài khoản.

Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Mặc dù không thể hoàn hảo, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giúp đảm bảo an toàn cho thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng các bước như vậy không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang là bất khả xâm phạm đối với mọi vi phạm bảo mật và Omnisulin không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng bất kỳ Trang nào của chúng tôi được bảo vệ khỏi vi-rút, các mối đe dọa bảo mật hoặc các lỗ hổng khác.

5. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó giải thích các hoạt động của Omnisulin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng thông qua hoặc liên quan đến Trang. Việc Omnisulin sử dụng thông tin của luôn được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư, được kết hợp với các Điều khoản này.

Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Trang, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này (như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư).

6. BẢN QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN

Trang cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều loại thông tin, mua sắm, truyền thông, quảng cáo và các dịch vụ, sản phẩm, dữ liệu và tài liệu khác ("Nội dung"). Một số Nội dung thuộc Sở hữu trí tuệ của Omnisulin và / hoặc các chi nhánh.

Nội dung bạn đăng trên Trang thuộc về Omnisulin và Omnisulin hoặc những người dùng khác có thể sử dụng mà không cần trả tiền.

7. KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN

Omnisulin tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép và đã được đăng, lưu trữ hoặc truyền đến Trang theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo cho Omnisulin văn bản có các thông tin:

- Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả;

- Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;

- Mô tả cụ thể về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên các Trang;

- Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn;

- Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

- Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền Omnisulin để thông báo về các khiếu nại vi phạm bản quyền trên các Trang có thể có thể liên hệ như sau: Omnisulin Vietnam Corp - 16 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 1900299929. E-mail: drthin@drthin.vn

8. NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Các nhãn hiệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở Logo Omnisulin) được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang thuộc quyền sở hữu của Omnisulin. Các nhãn hiệu của Omnisulin không được sao chép hoặc sử dụng, ở dạng toàn bộ, một phần hoặc sửa đổi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Omnisulin. Ngoài ra, đồ họa về biểu trưng, ​​biểu tượng nút, tập lệnh và tiêu đề trang được bảo hộ bởi nhãn hiệu, bản quyền hoặc luật về quyền sở hữu khác và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, ở dạng toàn bộ, một phần hoặc sửa đổi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Omnisulin. Các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và dịch vụ, và tên công ty hoặc biểu tượng xuất hiện trên Trang là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ, những người có thể hoặc không được liên kết, kết nối hoặc tài trợ bởi Omnisulin. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm Omnisulin mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Omnisulin.

9. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Omnisulin không đảm bảo rằng thông tin, mô tả bằng hình ảnh, mô tả sản phẩm và dịch vụ hoặc nội dung khác của Trang là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, được cập nhật, mới nhất hoặc không có lỗi. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, có thể giá sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang có thể không chính xác hoặc mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không chính xác. Trong trường hợp Omnisulin xác định rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ có giá hoặc mô tả không chính xác Omnisulin có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào được cho là hợp lý và cần thiết, theo quyết định riêng của mình, để sửa chữa lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy đơn đặt hàng, trừ khi bị cấm bởi pháp luật. Omnisulin có thể cải tiến hoặc thay đổi bất kỳ nội dung, sản phẩm thông tin, dịch vụ hoặc chương trình nào được mô tả trên Trang bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn đồng ý thông báo cho Omnisulin ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ lỗi nào về giá cả hoặc mô tả hoặc sự mâu thuẫn với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đặt hàng qua Trang và tuân thủ mọi hành động khắc phục do Omnisulin thực hiện.

10. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Hiện tại Omnisulin cung cấp dịch vụ mạng xã hội và nó hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp chúng tôi bán sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ đăng Chính sách hoàn tiền lên Trang, trong đó giải thích các trường hợp nào và cách Omnisulin sẽ hoàn lại số tiền mua hàng.

Bạn hiểu rằng bằng cách mua các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi trên Trang, bạn đồng ý với Chính sách hoàn tiền.

11. ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN VÀ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ

Để bảo vệ Omnisulin và khách hàng của mình khỏi hoạt động gian lận, chúng tôi có thể thực hiện các quy trình hợp lý liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng trực tuyến nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác thực thông tin được cung cấp hoặc giới hạn số lượng thiết bị (ví dụ: điện thoại không dây) và / hoặc các dịch vụ có thể được đặt hàng trực tuyến bởi một cá nhân hoặc tổ chức. Omnisulin có quyền giới hạn số lượng hơn nữa hoặc hủy bỏ hoặc từ chối các đơn đặt hàng theo quyết định riêng của mình.

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN DỊCH VỤ

(A) XÁC NHẬN MUA HÀNG THẺ TÍN DỤNG MỘT LẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin mà bạn đã cung cấp. Để bảo vệ khách hàng và ngăn chặn gian lận, chúng tôi yêu cầu bản sao của một số tài liệu nhất định để xác minh tính xác thực và danh tính của người mua. Đây là quá trình xác minh một lần. Sau khi được phê duyệt, không cần tài liệu trong tương lai.

(B) Vui lòng chọn hai tài liệu từ danh sách sau để gửi cho chúng tôi:

1. Bản sao Giấy phép lái xe hiện tại

2. Bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng

3. Bản sao hóa đơn điện nước (gas hoặc điện), trong vòng 3 tháng trở xuống.

4. Bản sao hóa đơn điện thoại hiện tại (gia đình hoặc di động), trong vòng 3 tháng trở xuống.

5. Bản sao thẻ tín dụng hoặc sao kê ngân hàng, trong vòng 3 tháng trở xuống.

(C) Vui lòng gửi tài liệu qua email: drthin@drthin.vn

Bạn cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến: Omnisulin Vietnam Corp - 16 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 1900299929.

12. SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Bạn đồng ý sử dụng Trang web và Nội dung của chúng tôi theo cách phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành. Ngoài ra, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây đối với Trang hoặc Nội dung của chúng tôi, cũng như bạn sẽ không sử dụng Trang của chúng tôi để đăng, gửi email, phân phối, truyền tải, liên kết, gạ gẫm hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Trang của chúng tôi theo bất kỳ cách nào mà:

1. bất hợp pháp, có hại cho trẻ vị thành niên, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, nói xấu, vu khống, thô tục, bạo lực vô cớ, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm dục, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc xúc phạm, thù hận hoặc lạm dụng ;

2. xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của người khác;

3. loại bỏ bất kỳ thông báo hoặc nhãn độc quyền nào trên Nội dung;

4. ủng hộ hoặc xúi giục bạo lực, hành vi phạm tội hoặc vi phạm luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;

5. ủng hộ hoặc xúi giục bạo lực, hành vi phạm tội hoặc vi phạm luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;

6. lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như một lời đề nghị bán hàng hóa gian lận hoặc chứa đựng sự mạo danh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc trình bày sai về mối liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức;

7. quảng cáo cụ thể về súng ống hoặc đạn dược, thuốc lá, rượu, ma túy bất hợp pháp, hoặc hàng lậu khác;

8. tạo thành quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, thư điện tử rác hoặc hàng loạt (SPAM), thư dây chuyền, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc thương mại hoặc phi thương mại không được yêu cầu nào khác;

9. can thiệp với những người khác sử dụng các Trang;

10. lạc đề theo mô tả của nhóm, diễn đàn hoặc trang;

11. chứa vi rút phần mềm, sâu, bom hẹn giờ, tệp bị hỏng, virus Trojan hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng, làm quá tải, làm suy giảm hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng, mạng nào , máy chủ hoặc hệ thống truyền thông hoặc thiết bị;

12. chứa yêu cầu từ thiện, kiến ​​nghị về chữ ký, chuỗi thư hoặc thư liên quan đến bán hàng đa cấp;

13. làm gián đoạn, can thiệp hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác thưởng thức các Trang hoặc các trang web liên kết hoặc liên kết khác, tài liệu, nội dung, sản phẩm và / hoặc dịch vụ.

14. sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị tự động hoặc lập trình khác, gây ra nhưng không giới hạn ở các thiết bị quay số hoặc truy vấn tự động, để lấy thông tin từ Trang web hoặc theo dõi hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web, các sản phẩm và / hoặc các dịch vụ;

15. tạo ra danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác;

16. chuẩn bị, biên dịch, sử dụng, tải xuống hoặc sao chép bất kỳ thông tin người dùng nào và / hoặc thông tin sử dụng cho bất kỳ phần nào trong đó, hoặc truyền, cung cấp hoặc phân phối (có tính phí hay không) thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào;

17. sử dụng bất kỳ tên miền Omnisulin nào làm địa chỉ email phản hồi;

18. chứa bất kỳ đề nghị nào cho hàng hóa hoặc dịch vụ không được yêu cầu hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, ngoại trừ trong những lĩnh vực được chỉ định cụ thể cho mục đích đó (ví dụ: bảng thông báo đã phân loại);

19. cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực (hoặc che giấu hoặc ngụy tạo bản chất, vị trí, nguồn hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ hoặc nguồn lực vật chất) cho bất kỳ tổ chức nào được chính phủ chỉ định là tổ chức khủng bố;

20. cố gắng vô hiệu hóa, bỏ qua, sửa đổi, đánh bại hoặc phá vỡ bất kỳ công cụ quản lý quyền kỹ thuật số hoặc các công cụ liên quan đến bảo mật khác được tích hợp vào phần mềm hoặc bất kỳ Nội dung hoặc Trang nào;

21. sao chép, nhân bản, sao chép, bán, giao dịch, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Trang hoặc Nội dung, việc sử dụng Trang hoặc truy cập vào Trang;

22. xuất bản, thực hiện công khai hoặc hiển thị, hoặc phân phối cho bất kỳ bên thứ ba nào về Nội dung, bao gồm cả việc sao chép trên bất kỳ mạng máy tính hoặc phương tiện truyền thông phát sóng hoặc ấn phẩm nào;

23. thu thập và sử dụng một cách có hệ thống bất kỳ Nội dung nào bao gồm việc sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu nào, hoặc các phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự;

24. sử dụng các Trang hoặc Nội dung phái sinh;

25. sử dụng, đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để bao quanh bất kỳ phần nào của Trang (bao gồm các hình ảnh được tìm thấy trên Trang hoặc bất kỳ văn bản nào hoặc bố cục / thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trên một trang); và / hoặc

26. sửa đổi, dịch, dịch ngược, tháo rời, sử dụng kỹ thuật đảo ngược hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho hệ thống máy tính và công nghệ khác vận hành Trang của chúng tôi. Đối với các mục đích của Điều khoản này, "kỹ thuật đảo ngược" sẽ bao gồm việc kiểm tra hoặc phân tích Trang để xác định mã nguồn, cấu trúc, tổ chức, thiết kế nội bộ, thuật toán hoặc thiết bị mã hóa của công nghệ cơ bản của Trang.

13. BẢO MẬT TRANG

Việc vi phạm bảo mật của Trang bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và dân sự. Omnisulin có thể điều tra các sự cố liên quan đến các vi phạm đó và có thể hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nếu nghi ngờ vi phạm hình sự. Ví dụ về vi phạm bảo mật bao gồm, nhưng không giới hạn, truy cập trái phép hoặc sử dụng dữ liệu hoặc hệ thống, bao gồm bất kỳ nỗ lực nào để thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực, giám sát trái phép dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập, can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đánh bom thư, đánh bom tin tức, các kỹ thuật tràn ngập khác, cố tình làm quá tải hệ thống, giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP-IP, tiêu đề e-mail hoặc bất kỳ phần nào của thư tiêu đề, ngoại trừ việc sử dụng bí danh hoặc nhà bán lẻ ẩn danh được ủy quyền và sử dụng các phương tiện thủ công hoặc điện tử để tránh bất kỳ giới hạn sử dụng nào.

14. HẠN CHẾ ĐỊA LÝ

Trừ khi được nêu rõ ràng và cụ thể trên Trang, Omnisulin cung cấp Trang này chỉ để những người ở Việt Nam sử dụng. Omnisulin không tuyên bố rằng tất cả các sản phẩm, dịch vụ và / hoặc tài liệu được mô tả trên Trang là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Việt Nam. Những người chọn truy cập Trang của chúng tôi từ các địa điểm khác làm theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Một số công ty liên kết với Omnisulin cung cấp dịch vụ và vận hành các trang web ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, một số trang web có thể được liên kết đến từ Trang của chúng tôi. Bất kỳ trang web Quốc tế nào như vậy sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của riêng họ chứ không phải bởi các Điều khoản này.

15. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Bạn thừa nhận rằng Omnisulin có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Trang, bao gồm nhưng không giới hạn số ngày tối đa mà các thông báo email, Nội dung đã tải lên khác sẽ được Trang lưu giữ, số lượng email tối đa có thể được gửi từ hoặc nhận được bởi một tài khoản trên Trang, kích thước tối đa của bất kỳ thư email nào có thể được gửi từ hoặc nhận bởi một tài khoản trên Trang, dung lượng ổ đĩa tối đa sẽ được phân bổ trên các máy chủ của Omnisulin thay mặt bạn và số lần tối đa (và khoảng thời gian tối đa mà bạn có thể truy cập Trang web trong một khoảng thời gian nhất định. Việc bạn sử dụng Trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép Omnisulin lưu trữ các thông tin liên lạc điện tử trên máy chủ. Bạn đồng ý rằng Omnisulin không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn và thông tin liên lạc khác hoặc nội dung khác được duy trì hoặc truyền tải bởi Trang. Bạn thừa nhận rằng Omnisulin có quyền chấm dứt các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Bạn cũng thừa nhận rằng Omnisulin có quyền sửa đổi các thông lệ và giới hạn chung này theo thời gian.

16. MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM. BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

1. Việc bạn sử dụng Trang, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có trong các Trang, bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào liên quan đến Trang được cung cấp cho bạn, đều do bạn tự chịu rủi ro. Trang của chúng tôi, bao gồm bất kỳ nội dung, phần mềm hoặc thông tin có trong các Trang và bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Trang, được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có". Omnisulin và các đồng thương hiệu, nhà cung cấp, người cấp phép và các bên liên quan khác, và các cán bộ, đại lý, đại diện và nhân viên tương ứng của họ từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, theo luật định hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở ngụ ý đảm bảo về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, tính chính xác của dữ liệu và không vi phạm. Bởi vì một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định, một số loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn.

2. Omnisulin và các đồng thương hiệu, nhà cung cấp, người cấp phép và các bên liên quan khác, và các cán bộ, đại lý, đại diện và nhân viên tương ứng của họ không bảo đảm rằng (i) Trang sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, (ii) tài liệu, phần mềm hoặc nội dung có sẵn để tải xuống từ Trang không có nhiễm trùng hoặc vi rút, sâu, trojan hoặc mã khác biểu hiện các thuộc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại; (iii) Trang của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn (bao gồm cả việc không bị truy cập trái phép), cung cấp khả năng lưu trữ hoặc truy cập liên tục, hoặc không có lỗi, (iv) kết quả thu được từ việc sử dụng Trang sẽ chính xác, hoàn chỉnh hoặc đáng tin cậy, (v) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, phần mềm, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Trang sẽ đáp ứng mong đợi của bạn và (vi) bất kỳ lỗi nào trong Trang hoặc phần mềm của chúng tôi sẽ được sửa chữa.

3. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống, tải lên hoặc lấy bằng cách khác thông qua việc sử dụng Trang hoặc phần mềm của chúng tôi được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc doanh nghiệp của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào như vậy hoặc việc sử dụng Trang của chúng tôi hoặc phần mềm của chúng tôi.

4. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn lấy từ Omnisulin hoặc thông qua hoặc từ Trang sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào. Không nên dựa vào lời khuyên hoặc thông tin nhận được qua Trang cho các quyết định quan trọng về cá nhân, kinh doanh, y tế, pháp lý hoặc tài chính và bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thích hợp để có lời khuyên cụ thể phù hợp với tình huống cụ thể của bạn.

17. THỰC THI

Omnisulin bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ thực thi nghiêm túc các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách đưa ra cảnh báo, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang và / hoặc dịch vụ, và / hoặc bằng cách xóa, sàng lọc hoặc chỉnh sửa Nội dung, hoặc bằng cách tự lực và tích cực điều tra, tranh tụng và truy tố tại bất kỳ tòa án hoặc địa điểm thích hợp nào khác.

Omnisulin có thể truy cập, sử dụng và tiết lộ thông tin giao dịch và bất kỳ Nội dung nào do bạn cung cấp để tuân thủ pháp luật (ví dụ: trát đòi hầu tòa hợp pháp) hoặc dựa trên phán quyết hợp lý của Omnisulin rằng việc tiết lộ là cần thiết, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các thỏa thuận của chúng tôi (bao gồm các Điều khoản này), để bắt đầu, kết xuất, lập hóa đơn và thu tiền cho các dịch vụ, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc để bảo vệ người dùng các dịch vụ của Omnisulin, Trang và những cá nhân hoặc tổ chức khác khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp Trang hoặc bất kỳ dịch vụ nào như vậy. Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn vi phạm gián tiếp, cố gắng hoặc thực tế đối với các điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách liên quan nào sẽ được bạn coi là vi phạm các điều khoản này.

18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi trường hợp, Omnisulin, nhân viên, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, người cấp phép và đại lý của Omnisulin sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt hoặc do hậu quả nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu, cho dù là trong một hành động trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất), hoặc bằng cách khác, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến ( i) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các Trang hoặc nội dung, tài liệu, phần mềm, thông tin hoặc giao dịch được cung cấp trên hoặc thông qua các Trang, hoặc (ii) bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác trong Trang hoặc nội dung, vật liệu, phần mềm, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn thông qua các Trang, (iii) chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ sản phẩm, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc giao dịch vào thông qua hoặc từ Trang; (iv) truy cập trái phép hoặc thay đổi việc truyền hoặc dữ liệu của bạn; (v) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên Trang; (vi) sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện do một hành động bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn, thiên tai, lỗi liên lạc, hành động của chính phủ, chiến tranh, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, thiếu lao động hoặc nguyên liệu, phá hoại, khủng bố, không hoạt động của bên thứ ba hoặc bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Trang, ngay cả khi Omnisulin hoặc các đại diện được ủy quyền đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với sự không hài lòng với Trang và / hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang là ngừng sử dụng Trang và / hoặc các dịch vụ đó.

Luật áp dụng có thể không cho phép giới hạn trách nhiệm, bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại được nêu ở trên, do đó, giới hạn trách nhiệm này có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bất kỳ phần nào của giới hạn trách nhiệm pháp lý này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì tổng trách nhiệm pháp lý của Omnisulin trong những trường hợp như vậy đối với các khoản nợ mà lẽ ra đã được giới hạn sẽ không vượt quá một triệu đồng 1.000.000).

19. XÁC NHẬN

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Omnisulin và các nhà cung cấp dịch vụ và nội dung cơ bản của nó, người cấp phép và nhà cung cấp cũng như từng công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên tương ứng của họ, khỏi và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Tài liệu đã gửi hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà bạn gửi, đăng hoặc tải lên hoặc truyền qua Trang, việc bạn sử dụng Trang, kết nối của bạn với Trang vi phạm các Điều khoản này hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của người khác. Các nghĩa vụ này sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Omnisulin hoặc sử dụng Trang. Omnisulin bảo lưu quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với Omnisulin để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng thủ nào có sẵn.

20. CHẤM DỨT / TẠM NGỪNG

Bạn đồng ý rằng Omnisulin có thể ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào và quyền truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang hoặc thay đổi mật khẩu của bạn mà không cần thông báo.

Nguyên nhân của việc chấm dứt, đình chỉ hoặc thay đổi đó sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (a) vi phạm hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn được kết hợp khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu bởi bạn (xóa tài khoản tự khởi tạo), (d) ngừng cung cấp hoặc sửa đổi quan trọng đối với Trang (hoặc bất kỳ phần nào của Trang) (e) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn, (f) thời gian ngừng hoạt động kéo dài và / hoặc (g) bạn tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Việc chấm dứt tài khoản của bạn bao gồm (hoặc, nếu Omnisulin quyết định tạm ngưng tài khoản của bạn, thay vào đó có thể bao gồm bất kỳ một hoặc nhiều điều sau) (a) xóa quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trong Trang, (b) xóa mật khẩu của bạn và tất cả những gì liên quan thông tin, tệp và nội dung khác được liên kết với hoặc bên trong tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) và (c) cấm sử dụng thêm các Trang. Bạn đồng ý rằng tất cả việc chấm dứt và tạm ngừng vì lý do sẽ được thực hiện theo quyết định riêng của Omnisulin và Omnisulin sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn, mất bộ nhớ, bất kỳ địa chỉ email liên quan hoặc quyền truy cập vào các Trang. Hơn nữa, Omnisulin bảo lưu quyền, ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan và quyền truy cập vào Trang bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo cho bạn theo quyết định riêng của mình.

21. NỘI DUNG KHÁC

Việc Omnisulin không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và thực hiện tại Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào giữa Omnisulin và bạn vì bất kỳ mục đích nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc nghĩa vụ của các bên dưới đây sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình ứng xử và / hoặc quá trình giao dịch giữa các bên cũng như thông lệ thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này. Omnisulin có thể chuyển nhượng các quyền và nhiệm vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Omnisulin. Các Điều khoản này không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào biện pháp khắc phục, khiếu nại hoặc quyền được bồi hoàn. Bạn phải nộp bất kỳ khiếu nại hoặc kiện nào liên quan đến Trang trong vòng một năm sau khi nó phát sinh.

Hotline
Vào học ngay CLICK HERE